Skip to content

Klauzula informacyjna

Monitoring wizyjny dla pomieszczeń ogólnodostępnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanym dalej NZOZ „MEDYK”

 1. NZOZ „MEDYK” wykorzystuje system monitoringu wizyjnego dla obserwacji pomieszczeń
  w celu zapewnienia:
  • bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i/lub innych osób przebywających na terenie placówki NZOZ „MEDYK”,
  • ochrony mienia NZOZ „MEDYK”.
 2. Zasięgiem monitoringu objęte są pomieszczenia ogólnodostępne, tj. w szczególności:

poczekalnia i rejestracja na parterze NZOZ „MEDYK”

 1. Podmiot leczniczy oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych (piktogramy).
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których:
 • rejestracja i zapis informacji mogłyby prowadzić do naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (takich jak pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przebieralnie, szatnie, pokój socjalny),
 • są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, (z wyjątkiem pomieszczeń, gdzie monitoring jest dopuszczalny lub nakazany na podstawie przepisów obowiązującego prawa).
 1. Nagrania są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania z monitoringu są usuwane (lub nadpisywane), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. Informacje o wykorzystaniu monitoringu, których treść znajduje się poniżej, podaje się do wiadomości pacjentów i innych osób przez wywieszenie tych informacji w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na Stronie internetowej Przychodni.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przy uwzględnieniu zapisów art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Zblewie, ul. Kościerska 37c, zwanym dalej NZOZ „MEDYK”.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, aby zapewnić ochronę pacjentów i personelu, a także innych osób przebywających na terenie placówki Podmiotu leczniczego oraz ochronę mienia na podstawie 6 ust. 1 lit. f) i c) RODO w związku z art. 23a Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek NZOZ „MEDYK” przy ul. Juranda ze Spychowa 2, 83-200 Starogard Gdański oraz przy ul. Kościerskiej 37, 83-210 Zblewo szczególności parking znajdujący się przed przychodnią oraz następujące pomieszczenia: (np. wejścia do budynku, przestrzeń komunikacyjna tj. korytarze, poczekalnia
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po czym zostaną trwale skasowane/nadpisane, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązujących przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Administrator zapisuje dane w zakresie wizerunku jako warunek wejścia i przebywania na terenie Przychodni.
 9. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.